Hệ thống ứng dụng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Hệ thống core banking được FBS đúc kết kinh nghiệm của hơn 15 năm phát triển ứng dụng trong ngành Ngân hàng tại Việt nam để xây dựng.

Hệ thống quản lý thẻ thanh toán trong ngân hàng bao gồm các loại Debit Card, Credit Card, ATM/POS Card.